Разлика помеѓу преработките на „Хаклаб/RadioStream“

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
с
с (execreload за radio.service да ја препрочита метадата)
 
Ред 31: Ред 31:
 
Restart=always
 
Restart=always
 
User=radio
 
User=radio
 +
ExecReload=/bin/kill -SIGUSR1 $MAINPID
  
 
[Install]
 
[Install]

Последна преработка од 17:23, 1 ноември 2012

Хардвер

Софтвер

Подесувања

Системот користи systemd. Enable-ирани (systemctl enable ...) сервиси се:

  • avahi-daemon.service - за да го најдеме во мрежа автоматски
  • dhcpcd@eth0.service - адресата е фиксирана во dhcp серверот (според mac на eth0)
  • cronie.service
  • ntpd.service
  • radio.service

/etc/systemd/system/radio.service е специфичен сервис фајл кој ги подесува tuner-от, нивоата на mixer-от, а на крај го старта ices streaming клиентот. Корисникот radio е член на групите audio и video, за да може да пристапи до /dev/snd/* и /dev/radio*

[Unit]
Description=Ices streaming client for Kanal 103
Wants=autossh-radio.service
After=autossh-radio.service

[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/fm on
ExecStartPre=/usr/bin/fm 97.60
#ExecStartPre=/usr/bin/fm 103.00
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Line" cap
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Capture" 6
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Capture" cap
ExecStart=/usr/bin/ices /home/radio/ices/config.xml
Restart=always
User=radio
ExecReload=/bin/kill -SIGUSR1 $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Во нашиот случај ices stream-а преку ssh тунел, кој мора да се воспостави пред ice. Затоа и горниот сервис зависи од следниов /etc/systemd/system/autossh-radio.service:

[Unit]
Description=Autossh for radio tunnel

[Service]
Environment=AUTOSSH_LOGLEVEL=4
ExecStart=/usr/bin/autossh -M 0 -N -L 46202:localhost:46202 radio@bittshare.org
Restart=always
User=radio

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Логовите од сервисот може да се видат со: journalctl -b _SYSTEMD_UNIT=ices.service