Речник на термини

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Зборовите се збирка на преведени зборови од повеќе работни околини избрани од преведувачките тимови на KDE, GNOME, Mozilla, како и зборови од Microsoft Windows оперативниот систем. Содржината е форматирана за да одговара на изгледот на Викито за слободен софтвер. Изменување со зборови кои сметате дека треба да се корегираат, или додадат е добредојдено и препорачано. Доколку сметате дека вашиот придонес нема да го подобри заедничкиот речник, не ја уредувајте оваа содржина воопшто.


Содржина

A

abandon

 напушта(ње)

abort

 прекини

account

 пристап(Mozilla), сметка(KDE,GNOME),, досие(Windows)

action

 дејство акција - интернационализам!

accessibility

 пристапност

accessories

 прибор, помошни програми, додатни алатки

acquire

 стекни

acronym

 акроним

active index

 активен индекс

additional

 дополнително

add

 додај

alias

 алијас, псевдоним

aliasing

 назабување

align

 порамни

allocate

 доделува

alphablending

 преклопување, мешање на бои

antialiasing

 против назабување ??

append

 додава, припојува

applet

 аплет

apply

 примени

append

 додај (?)

article

 статија, напис

aspect ratio

 пропорција на графички приказ

assign

 додели

association

 поврзување, асоцијација

attachment

 прилог(Linux) приврзок(Windows) за е-пошта

attach

 приложува(Linux) приврзува(Windows) закачи(Mozilla) за е-пошта

attachment, -s

 прилог, -зи (за е-пошта)

attendance

 присуство

attendee

 присутен

audit

 контрола, контролира

authenticating

 проверка на автентичноста

authentication

 проверување на автентичноста(Linux) автентикација(Windows)

authorization

 авторизација

auto-login

 автоматска најава

B

backend

 ??? заден крај

background

 позадина(GNOME, Windows), подлога, заднина(KDE)

backup

 резерва(Mozilla) заштитна копија(KDE) резервна копија(Windows)

 ???

bar

 лента, линија(Linux), рамка (Windows), status bar, explorer bar

batch

 група, пакет

binary

 бинарна, бинарно

bind

 поврзи, binding - поврзување

bit

 бит, бита, битови

blog

 блог

bold

 задебелено

bookmark

 обележувач

bootloader

 подигнувач, подигнувач на системот

boot

 подигнува, се мисли на компјутерски систем

border

 рамка, раб, граница (зависи од контекстот)

box

 поле (пр. checkbox, combobox, edit box...)

broadcast

 емитување

broadband

 широкопојасен (пр. broadband internet)

browser

 прелистувач, се мисли на web browser

browse

 разгледај(Linux), прелистај(Windows), се мисли низ папки за датотеки

buffer

 бафер (?), меѓумеморија

bug

 бубачка, грешка

bundle

 пакет(Mozilla), збирка(KDE)

button

 копче

C

cache

 склад(Mozilla), кеш (KDE, Windows)

cartridge

 полнење, патрон

cascaded stylesheet

(каскадна) страница со дизајни

certificatе

 сертификат, потврда, certification - потврдување

changelog

 дневник на измени

change

 смени, измени, промени (може да се користат сите)

character

 знак, НЕ карактер!!!

charset

 множество знаци, НЕ е множество на знаци!

checkbox

 поле за избирање, поле за обележување

checksum

 контролна сума

chooser

 избирач

client

 клиент

clipboard

 табла со исечоци

cluster

 кластер, грозд

codepage

 кодна страница

combobox

 комбинирано поле, комб. поле, комби-поле, комбо-поле

command

 наредба, (команда)

command line

 командна линија

common

 вообичаен, заеднички, општ, обичен

compatible

 соодветно на копматибилно

compile

 компилирање

computer

 сметач, компјутер

configuration adj.

 конфигурациски, -а, -о НЕ конфигурациона!!!

configuration, n

 конфигурација

connection

 врска, да не се меша со link

connect

 поврзи се

container

 контејнер

content

 содржина

controler

 управувач, контролер

convenient

 практичен, удобен

convert

 конвертира, претвора

copyrighted

 заштитени авторски права

copyright

 авторски права

corrupted

 оштетен

corrupt

 оштетува

create

 креирај, создај

crypt

 криптира (види decrypt)

current

 тековно, активно, моментално, актуелно

cursor

 покажувач

customize

 приспособи(Linux), прилагоди(Windows)

custom, adj.

 сопствен

cut

 отсечи(GNOME, Windows), исечи(KDE)

cyan

 цијан (боја)

D

daemon

 даемон (демон) (?)

date

 датум (календарски, НЕ дата!!)

debugging

 чистење од бубачки, поправање грешки

decrypt

 декриптира

default

 стандардно (КДЕ), почетно, основно, подразбирано(Linux); зададено(Windows) во зависност од контекст

delete, v.

 бриши, избриши

deny

 одбива

department

 оддел

deselect

 одизбери (види unselect)

desktop environment

 работна околина

desktop

 работна површина(Linux), работен простор(Windows)

detach

 одвои, откачи

developer

 развивач

develop

 развива

device

 уред

digest, n

 сиже, преглед

digest, v

 да се свари (??)

directory

 именик, директориум (во КДЕ се користи терминот папка)

disable

 оневозможи, исклучи

discard

 отфрла(KDE), занемари(Mozilla)

disclaimer

 одрекување, одрекување од одговорност

disconnect

 одврзи се(GNOME), прекини (врска)(KDE), исклучи врска(Windows)

display

 приказ, екран

disposition notification

 известување за статус (КДЕ)

dithering

 разместување(КДЕ) треперење, тресење(Mozilla)

dockapp

 вкотвена апликација

dock, n

 док, пристаниште

dock, v

 вкотви

domain

 домен

download

 преземање(GNOME, Windows), симнување(КДЕ) (види upload)

driver

 управувач(Linux), двигател(Windows) (device driver)

dropdown box

 паѓачка листа

due

 краен рок

dummy

 фиктивно (dummy text - фиктивен текст)

E

editor

 уредувач(Linux), уредник(Windows), контекст: VIM/Notepad = уредник на текст(?) = уредувач на текст

edit

 уреди, уредување

eject

 извади

e-mail

 e-пошта, електронска пошта, е-порака во контекст на e-mail message

embedded

 вградено, вгнездено

enable

 овозможи, вклучи

encryption

 криптирање(KDE), кодирање, шифирање(Mozillа), неологизам - енкрипција

enforce

 спроведува

entry

 елемент, ставка, запис

environment

 околина

evaluation

 проценка, вреднување

event

 настан

execute

 изврши

expand

 отвори

expire

 истекува, expired - истечен, -а, -о

export

 изнесување (КДЕ), извоз

extension

 наставка(Linux), екстензија(Windows), се мисли на последниот дел од име на датотека

external

 надворешно

extract

 извлечи, отпакувај за спакувани архиви од тип tar, tar.gz и сл.

execute

 изврши

extrusion

извлекување

F

failed

 не успеа, не успеаја (НЕ „не успејаа“!)

fake

 лажен

feature

 особина, карактеристика, можност

feed

 канал (види news feed)

feedback

 повратна информација

fetch

 донесува, зема

file

 датотека

filesystem

 датотечен систем

find

 најди, пронајди

firewall

 заштитен ѕид

folder

 папка

font

 фонт

footer

 подножје

form

 формулар, облик, формулар на веб-страница

framework

 работна рамка(Mozilla) опкружување, структура(KDE)

frontend

 преден крај

further

 натамошно

fuzzy

 нејасен

G

gateway

 премин

general

 општо

gradient

 градиент(KDE), прелeвање(Gimp)

groupware

 ??

H

handbook

 прирачник

handle, n

 ракува

hardware

 хардвер

header

 заглавие, headers - заглавја (Windows)

help

 помош

hide

 скриј(Linux), сокриј(Windows)

highlight

 означување, осветлување

history

 историја

home directory

 домашен директориум, домашна папка (КДЕ)

home page

 домашна страница(Linux), матична страница(Windows)

horizontal

 хоризонтално

hostname

 име на сервер, може и име на хост

host

 сервер, компјутер, хост, домаќин 

hue

 боја, тон, нијанса

I

icon

 икона

id

 ид., скратено од идентитет или идентификатор

illumination

 осветлување

implement

 применува, имплементира

import

 внеси(KDE), увези(Mozilla, Windows)

initialize

 подготвува, иницијализира

initiate

 иницира

ink

 мастило

instant messaging

 ??

interface

 интерфејс(Linux), меѓуврска(Windows)

internal

 внатрешно, интерно

internet service provider

 доставувач на Интернет-сервиси

invalid

 неточно(Mozilla), невалидно(KDE)

italic

 закосено(Linux), курзив(Windows), italic font

item

 предмет, елемент

J

job

 задача

joystick

 палка за игри

junk

 отпад, ѓубриште

K

kernel

 кернел, јадро

keyring

 приврзок со клучеви

L

label

 натпис

laptop

 лаптоп

launch

 стартува, активира

layout

 изглед, распоред

license

 лиценца

link

 врска

load

 вчитува

locale

 локал, местоположба, локални поставки за јазикот/државата

login

 најава најави се, најавување

log, n

 дневник, записник

log, v

 води дневник, евидентира запишува

logout

 одјави се, одјава

M

magenta

 магента (боја)

malformed

 лошо формирано (неправилно)

mailing list

 дописна/дискусиска/поштенска листа

malformed

 лошо формирано, неправилно

map

 мапа, карта

mark

 ознака

match, n

 совпаѓање

match, v

 се совпаѓа, одговара на

medium

 носач (дискети, цд-дискови и сл.)

memory stick

 мемориско стапче

metadata

 метаподатоци

mode

 режим

modify

 измени, промени

mount

 монтирај

mouse wheel

 тркалце на глувчето

mouse

 глувче, глушец

move

 премести, помести

mute

 занеми, стиши

N

namespace

 именски простор

natively

 природно

node

 јазол

note

 белешка

notification

 известување

nozzle

 млазница, прскалка

O

offline

 локално(Mozilla), без мрежа (Windows,КДЕ) [види online]

offset

 растојание (НЕ се однесува на офсет печат!)

off

 исклучено, пократко искл.

ok

 во ред

online

 на интернет(Mozilla), на мрежа (КДЕ) [види offline]

on the fly

 во лет

on

 вклучено пократко вкл.

orientation

 насокa, ориентација

orphaned

 напуштен (orphan - сираче)

out of date

 застарен

outstanding, adj.

 нерешен (outstanding bugs - нерешени грешки)

override

 прескокнува преминува преку

overwrite

 запишува врз

outgoing

 појдовни(Windows), за испраќање(Mozilla) (outgoing inbox - појдовни пораки)

P

panel

 панел

parent, adj.

 родителски, надреден

page

 страница

page break

 прекин на страница

parse

 анализира

partition

 логички дел од дискот, партиција

passphrase

 тајна фраза

password

 лозинка

paste

 вметни(Linux), залепи(Windows)

path

 патека

pattern

 шема, шаблон

peer

 отспротива (Peer certificate - Сертификат отспротива)

pending, adj.

 што чека, што очекува, во мирување (pending command - наредба што чека (на нешто, извршување...))

permanently, adv.

 трајно

permission

 дозвола, привилегија

pipe

 цевка

Plasmoid

 плазмоид

player

 плејер

play

 пушта, свири

plugin/s

 додаток/ци(GNOME), приклучок/ци(KDE)

policy

 политика, став, принцип, стратегија

pop up

 скокачки (Linux), појавни(Windows), скокачки прозорец, скок-прозорец

port, n

 порта (паралелна порта, сериска...)

port, v

 пренесува (port to bsd -> пренесе на bsd)

power management

 управување со енергијата управување со напојувањето

preferences

 параметри

prefix

 претставка, префикс

preload

 претходно вчитување, пократко претх. вчитување

preview

 преглед(Linux), увид(Windows)

print

 печати, отпечати

probe

 испитува, сондира

program

 програма (се мисли на софтвер, НЕ програм !!)

prompt, n

 прашалник, дијалог (место каде што компјутерот очекува внес)

prompt, v

 прашува, прашај

property

 својство

provider

 доставувач

proxy

 полномошник(Mozilla), прокси (посредник)(KDE), прокси(Windows)

Q

query, n

 прашање, барање  

query, v

 прашува, бара  

quick help

 куса помош  

queue, n.

 редица

queue, v.

 става во редица

quit

 напушти, излези(Linux) затвори(Windows)  

quota

 квота  

R

range

 опсег 

recent

 скорешно, неодамнешно 

refresh

 освежи 

reject

 отфрлува 

relay

 пренос 

reload

 превчитува 

remote control, n

 далечински управувач 

remote control, v

 далечинско управување 

remote

 далечно(GNOME), оддалечено(KDE) 

removable media

 преносливи носачи (подвижни) 

remove

 отстрани 

rename

 преименувај 

render

 исцртува 

reset

 ресетира, (враќа) на почеток 

resolve

 разрешува 

restart

 повторно стартува, повторно пушта 

restore

 обнови, врати 

resume

 продолжи 

resource

 ресурс

revoke

 отповика, отповикува 

run

 изврши 

runlevel

 извршно ниво 

S

sample

 примерок

save

 зачувува, зачувај 

save as

 зачувува како (зачувај како)

scheduler

 распоредувач, роковник, агенда 

screensaver

 чувар на екранот 

screenshot

 слика од екранот

screen

 екран 

scrollbar

 лента за движење 

scrolling

 движење 

scroll, v

 движи 

search, v

 бара, пребарува 

security

 безбедност, сигурност 

select

 избери/изберете 

separator

 раздвојувач 

server

 сервер 

settings

 поставувања(KDE,GNOME), поставки(Mozilla, Windows) 

shade, vt.

 засенчува 

shading

 засенчување 

shell

 школка 

shift

 поместување 

shortcut

 кратенка(Linux), брз пристап(Windows)

show

 покажи 

shred

 уништи, уништува 

shutdown

 исклучи, спушти 

sidebar

 странична лента 

site

 локација, место (види website)

skin

 маска 

skip

 прескокни

slave

 роб(Mozilla), служител(KDE) 

slider

 лизгач 

slot

 лежиште 

sockets

 приклучници 

software

 софтвер 

sort

 подредува 

spacing

 проред 

spam

 отпадна пошта ??

specify

 задади, наведи, одреди 

spellcheck

 проверка на правопис 

splash screen

 поздравен екран 

spool

 ред за чекање 

stack

 магацин (?)

standby

 на чекање, мирување 

start, v

 подигни(GNOME), пушта, стартува(KDE)  

statement

 изјава

statusbar

 лента за статус(GNOME), статусна линија(KDE), рамка со статус(Windows) 

store, v.

 складира, става

streaming

 тек(Mozilla), поток, поточно(KDE) 

string

 низа (од знаци)

suffix

 наставка 

summary

 преглед 

suspend

 суспендирано 

swap

 разменува 

swap space

 простор за размена

switch, n

 прекинувач 

switch to, v

 се префрла на 

system tray

 системска лента 

T

tab

 јазиче, ливче(КДЕ)

tag

 етикета, ознака(КДЕ)

taskbar

 лента со задачи 

template

 образец

terminal emulator

 терминалски емулатор

text flow

 тек на текст

thumbnail

 сликичка

timeout

 истек на време (времето истече)

timer

мерач на време (хронометар)

to-do

 идна задача (обврска)

toner

 тонер 

toolbar

 алатник 

toolkit

 комплет алатки 

tools

 алатки 

tooltip

 совет, балонче(KDE), облаче (Mozilla, Windows) 

torrent

 торент? (оригиналниот превод е порој)

transaction

 трансакција 

transfer

 пренос 

transparency

 проѕирност

trash

 ѓубре, отпад

touchpad

 подлога за допир

type, n.

 тип 

type, v.

 впишува, внесува

U

undock

 откотви (види dock)

undo

 врати назад (Linux), отповикај(КДЕ,Windows) 

ungroup

 одгрупирај, разгрупирај

unmount

 одмонтирај 

unselect

 одизбира 

untitled

 неименувано 

update

 ажурирање, надградба 

upgrade

 надградува 

upload

 подигање, качување 

uptime

 време на активност 

V

valid

 точно 

value

 вредност 

vertex, vertices

 теме, темиња

vertical

 вертикално 

view

 поглед, приказ(КДЕ)

violation, n

 повредување, прекршување 

W

wallet

 паричник 

web

 веб, мрежа (сѐ што е суфикс се поврзува со цртичка -> пр. веб-прелистувач)

website

 веб-локација, веб-место 

webpage

 веб-страница 

week

 седмица, недела

widget

 графичка контрола 

window manager

 графичка/работна околина(GNOME), менаџер на прозорци/управувач со прозорци (KDE) 

window

 прозорец 

wizard

 волшебник 

word completion

 довршување зборови

word wrap

 пренесување зборови(Linux), прелом на зборови(Windows) 

write permission

 дозвола за запишување 

write

 запишува

writing aids

помагала при пишување