Yaourt

Од Сподели wiki
Прејди на: содржини, барај

Yaourt е bash скрипта, интерфејс за Pacman кој има многу додатни корисни опции, yaourt е напишана од Julien MISCHKOWITZ

Опции

Инсталирање на пакети директно од AUR , градење на пакети од изворен код, обоена листа со пакети, управување со конфигурациски пакети, и известување за статусот на пакетот од AUR. Yaourt може да работи без root привилегии, ( Најбезбедно кога градите пакети од непознато потекло од AUR. Root лозинка ќе биде побарана само кога е потребно

Користење

КОРИСТЕЊЕ: yaourt [ОПЦИЈА...] <параметар> пример:

 $ yaourt [regexp]     : бара за даден збор (со *) и ви дозволува да го инсталирате
 $ yaourt -S [packagename]: го симнува пакетот од репозитарите, или од AUR доколку го нема во репозитарите
 $ yaourt -Ss [regexp]   : пребарува во репозитарите и AUR за дадениот збор
 $ yaourt -Syu --aur    : го надградува системот од репозитари и од пакетите од aur
 $ yaourt -Sybu --aur   : го надградува системот и пакетите од aur создавајќи пакети од изворен код
 $ yaourt -Syu --devel   : ги надградува сите пакети кои се во фаза на развој (од aur)

Опции: Опциите на yaourt се исти како опциите на pacman, затоа проверете го упатството на pacman. Додатни опции на yaourt се обележани со "*"

Генерално:

(-h, --help)           Ја прикажува помошта  
(-V, --version)          Ја кажува верзијата
--noconfirm            не прашува за потврда
--tmp /where/you/want       користи ја дадената папка за 
--lightbg             користи бои за светла позадина
--nocolor             не користи бои

Инсталирање:

(-A, --add)   <датотека>    Додај пакет на системот
(-S, --sync)   <пакет>   *  симнува пакет од репозитар, или од AUR доколку го нема во репозитарите
(-S, --sync) -b        *  го гради пакетот од изворен код
(-S, --sync) -c, --clean     ги остранува старите пакети од папката за кеш ( користи -cc за сите)
(-S, --sync) -d, --nodeps     ги прескокнува проверките за зависности
(-S, --sync) -f, --force     присилна инсталација, ги пребришува датотеките што прават проблем
(-S, --sync) -g, --groups     ги прикажува сите пакети кои припаѓаат на група на пакети
(-S, --sync) -i, --info     * прикажува информација за пакет ( или PKGBUILD од AUR )
(-S, --sync) -l, --list     * ги прикажува сите пакети кои припаѓаат на одреден репозитар
(-S, --sync) -p, --print-uris   прикажува линк за симнување на секој пакет кој треба да се инсталира
(-S, --sync) --export <destdir> * изнесува пакети од локален репозитар
(-S, --sync) --ignore <пакет>    прескокнува некои пакети
(-U, --upgrade)  <датотека>     надградува пакет од <датотека>
(<no option>)   <датотека>    * upgrade a package from <file>
(-G, --getpkgbuild) <пакет>    * Превзема PKGBUILD и локални извори за пакает
 --asdeps             Инсталира пакети кои не треба експлицитно да се инсталираат како зависност

Надградба:

-S -u, --sysupgrade        ги надградува сите пакети кои се застарени
-S -u --aur          * ги надградува сите пакети од aur
-S -u --devel         * ги надградува сите развојни cvs/svn/mercurial/git/bazar пакети
-S -u -d, --nodeps        не проверувај зависности
-S -u -f, --force        присилна инсталација, ги пребришува датотеките што прават проблем
-S -u --ignore <pkg>       прескокнува некои пакети
-S -y, --refresh         симнува свежи пакети од серверот

Напомена: yaourt секогаш прикажува нови сираци по надградба на пакети

Локално пребарување:

(-Q, --query) -e,       ги прикажува пакетите кои се експлицитно инсталирани
(-Q, --query) -d,       ги прикажува пакетите кои се инсталирани како зависност на друг пакет
(-Q, --query) -g, --groups   ги прикажува сите членови на група на пакети
(-Q, --query) -i, --info    ја прикажува информацијата за пакет (користете -ii за повеќе)
(-Q, --query) -l, --list    ја прикажува содржината на дадениот пакет
(-Q, --query) -o <збор>  * пребарува кој пакет ја поседува дадената датотека или команда
(-Q, --query) -p, --file    pacman ќе пребарува низ датотеката на пакетот наместо да пребарува во базата со податоци
(-Q, --query) -s, --search  * пребарува низ локално инсталирани пакети
(-Q, --query) -t       * search for missed installed orphans

Одалечено пребарување:

(-S, --sync) -s [збор]  * пребарува во репозитарите и во AUR за даден пакет
<no option>   [збор]  * пребарува пакет + овозможува инсталација
-S -q --depends  <пакет>   * ги прикажува сите пакети кои зависат од <пакет>
-S -q --conflicts <пакет>   * ги прикажува сите пакети кои се во конфликт со <пакет>
-S -q --provides  <пакет>   * ги прикажува сите пакети кои обезбедуваат <пакет>

Исчистi:

(-C, --clean)        * ракува со .pacsave/.pacnew датотеки
(-C, --clean) -c       * ги брише .pacsave/.pacnew датотеките
(-C, --clean) -d, --database * ја чисти базата со податоци (покажува неискористени репозитари)
(-S, --sync) -c        отстранува стари пакет од кеш
(-S, --sync) -c -c      ги отстранува сите пакети од кеш
(-R, --remove) <пакет>    отстранува пакети
(-R, --remove) -c, --cascade  отстранува пакети и сите други пакети кои зависат од тој пакет
(-R, --remove) -d, --nodeps  не проверува зависности
(-R, --remove) -k, --dbonly  го отстранува пакетот само од базата на податоци, не брише датотеки
(-R, --remove) -n, --nosave  ги брише и конфигурациските датотеки
(-R, --remove) -s, --recursive ги остранува и зависностите (кои не се потребни од други пакети)

Напомена: yaourt секогаш прикажува нови сираци по надградба на пакети

Резерва:

(-B, --backup) [папка]  * ја зачувува базата на податоци во дадената папка


Користење на yaourt како обичен корисник бара поставување на sudoers датотеката:

 - pacman (остранување на пакет + освежување на базата на податоци + инсталирање на пакети од AUR)
- pacdiffviewer (ракува со pacsave/pacnew датотеки

Инсталација

За брза инсталација внесете ги следниве команди


wget http://maki.lugola.net/stuff/misc/yaourt-0.8.12-1-i686.pkg.tar.gz
su # внесете ја лозинката
pacman -A yaourt-0.8.12-1-i686.pkg.tar.gz

Врски

Официјален сајт

страна за превземање на PKGBUILD