Apt-get

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

apt-get претставува дел од програмата APT (Advanced packaging tool) која се користи како едноставна командна алатка на libapt. Поради брзиот начин на управување со пакетите, apt-get е најкористениот фронт-енд за APT. Системот за управување со пакети APT е стандарден за дистрибуцијата Debian како и за сите нејзини деривати. APT можете да се користи и на Fedora Core.

Ажурирање на списокот на пакети

# apt-get update

Системот за управување со пакети APT користи сопствена база на податоци во која се води евиденција за тоа кои пакети се инсталирани во системот и кои пакети не се инсталирани а се на располагање за инсталација. Програмата apt-get ја користи оваа база за за открие кои зависности треба да се инсталираат за правилна работа на одбраниот пакет.

За ажурирање на базата се користи командата apt-get update. Со извршување на оваа команда се превземаат списоците на расположиви пакети од репозиториумите наведени во датотеката /etc/apt/sources.list и се внесуваат во базата. На тој начин системот добива информација за промените на состојбата на пакетите во репозиториумите односно информација за:

  • Појавата на нови пакети во репозиториумите
  • Појавата на нови верзии на постоечките пакети
  • Одстранувањето на пакети од репозиториумите

Инсталирање на пакети

# apt-get install име_на_пакетот

На пример, за инсталација на Mozilla Application Suite (пакет во мета пакетот mozilla) пишуваме:

# apt-get install mozilla

На екранот се добива следниот излез:

Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  libnss3 mozilla-mailnews mozilla-psm
Suggested packages:
  mozilla-chatzilla
Recommended packages:
  myspell-en-us myspell-dictionary
The following NEW packages will be installed:
  libnss3 mozilla mozilla-mailnews mozilla-psm
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 2658kB of archives.
After unpacking 7991kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

APT ја пребарува неговата кеширана листа на пакети и листа на зависности кои што треба да ги инсталира или надгради. После потврдниот одговор:

Get:1 http://gulus.usherbrooke.ca testing/main libnss3 2:1.7.8-1 [654kB]
Get:2 http://gulus.usherbrooke.ca testing/main mozilla-mailnews 2:1.7.8-1 [1811kB]
Get:3 http://gulus.usherbrooke.ca testing/main mozilla-psm 2:1.7.8-1 [192kB]
Get:4 http://gulus.usherbrooke.ca testing/main mozilla 2:1.7.8-1 [1022B]
Fetched 2658kB in 14s (177kB/s)
Reading package fields... Done
Reading package status... Done
Selecting previously deselected package libnss3.
(Reading database ... 62277 files and directories currently installed.)
Unpacking libnss3 (from .../libnss3_2%3a1.7.8-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package mozilla-mailnews.
Unpacking mozilla-mailnews (from .../mozilla-mailnews_2%3a1.7.8-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package mozilla-psm.
Unpacking mozilla-psm (from .../mozilla-psm_2%3a1.7.8-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package mozilla.
Unpacking mozilla (from .../mozilla_2%3a1.7.8-1_i386.deb) ...
Setting up libnss3 (1.7.8-1) ...

Setting up mozilla-mailnews (1.7.8-1) ...
Updating mozilla chrome registry...done.

Setting up mozilla-psm (1.7.8-1) ...
Updating mozilla chrome registry...done.

Setting up mozilla (1.7.8-1) ...

APT автоматски ги превзема, конфигурира и инсталира зависностите.

Отстранување на пакети

За деинсталирање на даден пакет од системот, се користи командата apt-get remove

# apt-get remove име_на_пакетот

На пример:

# apt-get remove wput
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be REMOVED:
  wput
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 115kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] 

Ако одговориме потврдно, APT ќе го одстрани пакетот wput:

(Reading database ... 36341 files and directories currently installed.)
Removing wput ...

Надградување на системот

# apt-get upgrade

Надградување на дистрибуцијата

# apt-get dist-upgrade

Врски

Apt-get упатство